fbpx

Biancanì

Scritto da 
Vota questo articolo
(1 Vota)

NARRATORE: In ci fudi, una ia, una picciochedda meda furtunada, ma meda furtunada. Su babbu si fu mortu, sa mamma si fu morta, is issusu mortus tottusu peri cussusu. E is amighigeddusu de iscola? Unu legiu incidenti cun su carrucciu e...tottus mortusu. Peri is macittus nieddus, candu biianta Biancanì, faianta is corrusu. Biancanì biviada cun sa matrigna e cun calencuna bestioledda: dus preugusu, unu pigioni e unu calluceddu. Fù bianca che sa nì e pudesciada che pisci mortu. Cussa narada sempri:

BIANCANEVE: "Ah! Ta bella furtuna chi tengu, soi propriu una picciochedda furtunada e puru meda bella!".

ANIMALETTI: "Giai esti aberu, ma comenti ti muttianta a pitticca: miss modestia? Castia ca non sesi mancu sa regina...e poberitta peri cussa con tottu su bagagliu chi si depidi tragai...!!".

NARRATORE: Una dì sa irdia andada accant'e su sprigu e di narada:

MATRIGNA: "Sprigu, sprigu...".

SPECCHIO: "Oh! Itta bolisi?".

MATRIGNA: "Uè, sprigu, castia ca deu ti scioppu in quattru unconisi e mi 'ndi frigu dei settis annusu de malasorti!".

SPECCHIO: "Ah, po cussu mi adessi deppiu segai de sa prima ia chi t'appu ittu!".

MATRIGNA: "Castia, esti poitta ti appu pagau meda, o ci nono...Ascurta, tu deppu pediri ur cosa: e cini esti sa prus bella 'e su regnu?...e cicca de non ni scimproriusu!".

SPECCHIO: "Tui giai ses bella, ma spatulada in forasa. a giogai a baccareddasa, 'nc esti Biancanì, chi esti prus bella 'e tui...e sfidu eu! Ci 'ndi olidi de coragiu a ti castiai...!!".

MATRIGNA: "A giovana deu puru fui un incantu!".

SPECCHIO: "Eh, appu cumprendiu, tottusu abbarranta a bucca aperta...".

MATRIGNA: "Certu, spalancada, e cun sa manu in su coru!".

SPECCHIO: "A morolla, passas tui e i dis calada un arraiu, de cantu fusti legia!".

NARRATORE: Sa irdia, tandu, imtidiosa, mandada a muttiri su cassadori.

MATRIGNA: "Su cassadori...su cassadori...".

CACCIATORE: "Oh! Itta olisi? M'asi fattu fuiri unu pigioni mannu cantu una furca! Castia ca manca: siada serrada sa cassa manna deu deppu biviri su propriu!".

MATRIGNA: "Ascurta, mi deppisi fai unu prageri...".

CACCIATORE: "Ehhhhhhh?!?!?!".

MATRIGNA: "Eti du pagu beni! Deppisi 'attiri Biancanì in su boscu e di deppisi tirai su coru, s'atru ti du podis peri tenniri...ma cicca de non ti da pappai a crua ca esti unu pagu ageda!!".

CACCIATORE: "Ascurta, Bianca...Bianca...Bianca....".

BIANCANEVE: "...nì!!!".

CACCIATORE: "Eh, tui! Deu, po ordinis primus, ti deppu 'occiri e ti 'ndi tirai su coru. De s'atru 'ndi faccu casu agedu po mamma mia ca esti sdentiada".

BIANCANEVE: "Non mi 'occiasa! Da 'nci tengu genti importanti meda amigu e calincunu favori cussu puru mi du deppidi. Tandu non ci oli nudda ca ti faccanta unu omini influenti".

CACCIATORE: "Va bè, deu giai ti lassu biviri ma ca non ti subenisi de cussu chi m'asi promittiu, castia ca sa mamma mia tenidi sempri famini! Ma a sa matrigna itta di contu?".

BIANCANEVE: "Ascurta piga custu preugusu chi funti sartandu in conca mia de candu soi nascia e battisiddusu".

CACCIATORE: "Ah, chi tu naras tui...?".

NARRATORE: Appusti pagu tempusu, Biancanì intendini:

LUPO: "Uuuuuuuuuu, soi su lupu e soi ciccandu a berrittedd' orrubiu".

BIANCANEVE: "E tui eitta nc'imbuccasa, deu soi Biancanì!".

LUPO: "Uuuuuu, scusami, appu sbagliau storia".

NARRATORE: Prus 'a tardu, Biancanì, bidi, intrammesu a is mattasa, un 'ommigedda pitticcheddedda pitticcheddedda. In c'imbucada allestru allestru e, a intru, agattada: setti tassigeddasa, setti lettigeddusu, quattru arrasigadentisi, e tres dentierasa poitta a tres nanusu i dis mancanta is dentisi. Biancanì si 'nci papada mesu cantina e andada a si 'nci corcai ma 'ndi oddidi una scerbeddada in conch' e lettu e prus che essiri ormia, abbarrada ammortia. De tesu s'intendidi:

NANI: "Po, po, po, po....beneusu 'e traballai, po, po, po, po...".

NARRATORE: Finalmenti i settis nanusu erribanta a domu. 

NANO 1: "Deu soi Giuanniccu".

NANO 2: "Deu soi Gigginu".

NANO 3: "Deu soi Chicchinu".

NANO 4: "Deu soi Periccu".

NANO 5: "Deu soi Antoniccu".

NANO 6: "Deu soi Peppeddu".

NANO 7: "Deu soi Mariucciu".

NARRATORE: Giai imbucandu in sa porta is nanusu s'accattanta ca in domu esti imbucada genti strangia.

NANO 1: "E chin'à pappau in su prattigeddu miu?".

NANO 2: "E chin'à buffau in sa tassigedda mia?".

NANO 3: "E chin'ad' impreau sa furchittedda mia?".

NANO 4: "Ci gassu chini si 'ncià sticchiu a bucca sa dentiera du pigu a scoffadar de peisi!".

NANO 5: "E chini esti cussu schifu 'e cosa chi si 'n c'esti corcada in su lettigeddu miu?".

NANO 6: "Paridi una mammaderra!".

NARRATORE: Biancanì si 'ndi scidada e narada:

BIANCANEVE: "Oddeu, e custusu impriastusu?!".

NANO 7: "Giai ses bella tui ca parisi morendudì de unu mumentu a s'atru! E commenti ti mutisi?".

BIANCANEVE: "Deu soi Biancanì e non tengu unu logu accantu mi 'nci sticchiri".

NANI: "Nosu seusu is nanusu e teneus 'abbisongiu de una seracca: non 'e ca tui olisi abbarrai cum nosu? 'Iasa deppiri sciaccuai is prattus, pranciai, limpiai in terra, marrai in s'ortu, coginai, acconciai s'orrobba, e chi t'abbarranta cincu minutusu, podis benniri cum nosu in miniera".

BIANCANEVE: "Ah, soi propriu una picciocchedda furtunada, ma meda furtunada!!!".

NARRATORE: Moi, is nanusu, tenianta s'abitudini de si 'nci pesai a coidu e de si 'nci corcai cum is puddasa, d'ogniunu cum sa sua po essiri in cumpangia. Su sabadu, invecisi, abbarranta scidusu finciasa a tardu po s'arracontai istorias. Ma Biancanì, ca fudi prepotenti e arrancida, oliada fairi coidandu is cumandusu po si 'nci corcai e is nanusu 'nci abbarranta sempri mali. Una dì, sa irdia, estia de beccigedda, andada accant'e Biancanì e pistada in sa porta:

BIANCANEVE: "E chini dimoniu esti a cust'ora?".

VECCHIA: "Soi sa beccigedda...".

BIANCANEVE: "Ah, sa nonna 'e Berrittedd'orrubiu!".

VECCHIA: "No, asi sbagliau storia: deu soi sa beccigedda 'e Biancanì! Aperi mì sa porta ca t'appu 'attiu una bella mela orrubia orrubia!".

BIANCANEVE: "Arracc'e gentilesa, deu soi in su boscu de degi annusu, e peri cum sa propriu mudanda, dognia dì pappu mela e tui itta mi 'attisi: una mela! Ma, lassaus perdiri, donamidda su propriu custa mela, chi nonu custa storia non fini prusu!!!!".

NARRATORE: Sa irdia di 'onada sa mela e si fuidi coidandu. Biancanì si 'nci furriada a terra coment'e morta. A sa smericiada, in su boscu, s'intendidi:

NANI: "Po, po, po, po...beneusu 'e traballai, po, po, po...".

NARRATORE: Furinti cussusu setti tontusu de is nanusu chi torranta a domu. Candu binti Biancanì nanta:

NANO 1: "Oh Biancanì, a narri ca i ses morta!".

NANO 2: "Ah, bella scena, e moi chini ada sciacquai is prattusu?!?".

NANO 3: "Biancanì, e fusti peri b...ella...!"

NANO 4: "Ma tenias unu pitticcu difettu!".

NANO 5: "E naraddi pitticcu: fu difettu mannu meda! Nosu tottusu sa dì a traballai in miniera e custa a si scorporai in domu. E mela, e pira e fà cum lardu, e presuttu, e casu marzu, e binu, e caboniscus de linna e dogna corp'e balla!".

NANO 6: "E fusti sempri afoginada in su lettigeddu miu!".

NARRATORE: Is nanusu a dogna contu fainti una tumb'e birdi e 'nci sticchinti a Biancanì. Passanta degi annusu. Una dì erribada su principi...

PRINCIPE: "Saludi picciocheddusu! Aub'esti Biancanì?".

NANO 7: "Ca fusti tontu d'isciausu giai, ma ca fusti peri insurpu nonu! No du bisi, cancioffa tontu, ca esti in cui, corcada?".

PRINCIPE: "Oh, Biancanì non mi lessisi, non ti morgiasa, non mi faccas custu!".

BIANCANEVE: "Puh, ma itta as pappau, cibudda pudescia?!? Tocca ca mi 'nc 'es torrandu su scimingiu!".

NARRATORE: Tandu Biancanì si 'nci moridi una ia po sempri, su principi pigada su cuaddu e faidi po si 'nci torrai e andai, ma su cuaddu si 'nci speada, orruidi a pissu 'e is nanusu ca morinti alladiausu e peri su lupu, torrandu 'e su boscu, si 'nci pappada su principi e tottusu si 'nci morinti tristus e nieddusu.

Letto 1996 volte Ultima modifica il Giovedì, 02 Febbraio 2017 10:12

Cerca nel Sito